INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ


 

OKTAN, a.s.

Slavkovská 718/9, 06042 Kežmarok


vypracované v zmysle požiadaviek §15 ods. 2 a 3 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kežmarok, 2019

Spoločnosť OKTAN, a.s. so sídlom Slavkovská 718/9, 060 01 Kežmarok, ako spoločnosť zaradená pod zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o prevencii ZPH“) podala aktualizované oznámenie o zaradení podniku (ďalej len „oznámenie“) na Okresný úrad Prešov.

 

Zákon o prevencii ZPH vo svojom §15 Informácie pre verejnosť požaduje po prevádzkovateľovi zaradeného podniku, aby zabezpečil trvalý prístup verejnosti k informáciám o podniku podľa prílohy č. 2 tohto zákona.

 

Prevádzkovateľ si síce môže sám zvoliť formu trvalého prístupu verejnosti k jeho informáciám, avšak je povinný zároveň zabezpečiť tento prístup elektronicky na svojom webovom sídle.

 

Spoločnosť OKTAN, a.s. ako podnik kategórie A si týmto spôsobom plní povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o prevencii ZPH v rozsahu požiadaviek uvádzaných v prílohe č. 2 tohto zákona.

 

Názov a adresa podniku: OKTAN, a.s., Slavkovská 718/9, 060 01, Kežmarok

                                                 Sklad PHM Kežmarok

Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa: OKTAN, a.s., Slavkovská 718/9,

060 01, Kežmarok

 

Spoločnosť OKTAN, a.s. si splnila požiadavky §5 zákona o prevencii ZPH a predložila aktualizáciu oznámenia v písomnej forme okresnému úradu v sídle kraja – odoslané na Okresný úrad Prešov dňa 29.10.2015.

 

Hlavným predmetom súčasnej činnosti spoločnosti OKTAN, a.s. je skladovanie pohonných hmôt a maloobchodný predaj pohonných hmôt a doplnkového sortimentu a poskytovanie ďalších služieb motoristom prostredníctvom vlastnej siete čerpacích staníc pohonných hmôt.

Sklad PHM Kežmarok zabezpečuje stáčanie motorových palív zo železničných cisterien do skladovacích nádrží  a následný výdaj motorových palív cez výdajné lávky prostredníctvom autocisterien zmluvných dopravcov.

V súčasnosti má spoločnosť OKTAN, a.s. v prevádzke čerpacie stanice v Poprade, Spišskej Sobote, Kežmarku, Liptovskom Mikuláši, Košiciach, Brezne, Novej Dubnici, Michalovciach, Bánovciach nad Bebravou, Topoľčanoch, Banskej Bystrici a Trnave.

 

Okrem maloobchodného predaja prostredníctvom vlastnej siete čerpacích staníc sa spoločnosť zaoberá aj predajom olejov a mazív v regionálnej pôsobnosti.

V areáli sídla podniku v Kežmarku sa skladujú a manipuluje sa s motorovými, ložiskovými a hydraulickými olejmi, motorovou naftou a automobilovými benzínmi, ktoré sú nebezpečnými látkami podľa zákona o prevencii ZPH, pričom sa jedná o menované nebezpečné látky zaradené pod položkou 34. Ropné produkty a alternatívne palivá v Časti 2 Prílohy č. 1 k zákonu o prevencii ZPH.

 

V kartách bezpečnostných údajov (ďalej len „KBÚ“) motorových, prevodových, ložiskových a hydraulických olejov, ako aj v KBÚ motorovej nafty a automobilových benzínov ich výrobcov, resp. dodávateľov v Slovenskej republike sú uvádzané údaje o ich nebezpečnosti, pričom v prípade týchto menovaných nebezpečných látok sú to údaje týkajúce sa nielen ich horľavosti, ale aj údaje týkajúce sa ich toxicity a ekotoxicity.

Príslušné údaje a KBÚ sú dostupné v podniku u osoby, ktorá túto informáciu poskytuje.

https://www.oktan.sk/oktan/userfiles/KBU_Motorova_nafta.pdf

https://www.oktan.sk/oktan/userfiles/KBU_Automobilove_benziny.pdf

https://www.oktan.sk/oktan/userfiles/KBU_motorovy_olej.pdf

https://www.oktan.sk/oktan/userfiles/KBU_prevodovy_olej.pdf

https://www.oktan.sk/oktan/userfiles/KBU_loziskovy_olej.pdf

https://www.oktan.sk/oktan/userfiles/KBU_hydraulicky_olej.pdf

 

 

Základné nebezpečné vlastnosti týchto menovaných nebezpečných látok je možné charakterizovať ich horľavosťou a výbušnosťou, čo sú aj ich najdôležitejšie vlastnosti z hľadiska potenciálneho ohrozenia obyvateľstva v blízkom okolí podniku. Potenciálne havarijné scenáre v podniku na skladovacích nádržiach motorovej nafty a automobilových benzínov spojené s veľkými únikmi týchto menovaných nebezpečných látok môžu viesť k požiarom, alebo k výbuchom, pričom tieto mimoriadne udalosti už môžu ohroziť aj okolie podniku.

 

Z vyššie uvádzaných dôvodov spoločnosť OKTAN, a.s. spracovala túto informáciu pre dotknutú verejnosť v snahe oboznámiť ju so všeobecnými informáciami o spôsobe varovania v takýchto prípadoch mimoriadnych udalostí v podniku a tiež o spôsobe jej vhodného správania pri vyhlásení takejto udalosti.

 

Verejnosť alebo jednotlivé osoby, ktoré môžu byť dotknuté mimoriadnou udalosťou spojenou so závažnou priemyselnou haváriou v podniku OKTAN, a.s. budú včas varované a tiež priebežne informované o vzniku takejto udalosti na základe vyrozumenia príslušného OÚ Kežmarok, odboru krízového riadenia civilnej ochrany obyvateľstva a aktivácie sirén systému varovania obyvateľstva.

 

Kompetentnej štátnej správe a tiež Okresnému riaditeľstvu Hasičského a Záchranného zboru v Kežmarku boli poskytnuté údaje o možných havarijných scenároch v podniku OKTAN, a.s. ohrozujúcich okolie podniku v rámci podkladov pre spracovanie „Plánov ochrany obyvateľstva“.

 

V prípade vzniku havarijnej situácie v podniku OKTAN, a.s. v Kežmarku sú informované a privolávané zásahové hasičské jednotky podľa „Plánov zvolávania“ a v prípade zranení aj rýchla zdravotná služba a polícia v zmysle postupov „Vnútropodnikového havarijného plánu“.

 

Technické zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb sa vykonáva varovnými signálmi a technickými zariadeniami civilnej ochrany obyvateľstva. Informačný systém civilnej ochrany tvorí hlásna služba a informačná služba civilnej ochrany.

 

Význam signálu : VŠEOBECNÉ OHROZENIE – dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia sa následkov mimoriadnej udalosti alebo závažnej priemyselnej havárie.

 

Vhodné informácie o tom, ako sa má dotknutá verejnosť správať v prípade závažnej priemyselnej havárie v podniku OKTAN, a.s. :

Všeobecné pravidlá správania sa pri horľavých a výbušných nebezpečných látkach vychádzajú z požiadavky rýchleho opustenia vonkajších voľných priestorov a ukrytia sa v stavebných objektoch, ktoré dostatočne chránia proti účinkom sálavého tepla, ale aj proti tlakovým účinkom prípadného výbuchu. Evakuácia sa vyhlasuje až po vyhlásení mimoriadnej situácie, pričom dotknuté obyvateľstvo sa vyrozumieva o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Spoločnosť OKTAN, a.s. sústavne kontroluje bezpečnosť svojich technických zariadení a tiež samotnej technológie skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami a zabezpečuje organizačnými – administratívnymi, ale aj technickými opatreniami udržiavanie vysokého stupňa ich bezpečnosti a spoľahlivosti, čo však nemôže plne eliminovať vznik havarijných situácií a ani mimoriadnych udalostí. Preto je snahou spoločnosti udržiavať akcieschopnosť a efektívnosť jednak vlastného systému havarijnej odozvy, ale zároveň udržiavať a pravidelným precvičovaním zvyšovať úroveň aj represívnych činností spojených nielen s ochranou zamestnancov a dotknutého obyvateľstva, ale aj s ochranou životného prostredia a majetku.

Bližšie informácie súvisiace s prevenciou ZPH a s havarijným plánovaním v podniku OKTAN, a.s. je možné získať u osoby poskytujúcej túto informáciu.

V spoločnosti OKTAN, a.s., ako v podniku zaradenom pod zákon o prevencii ZPH sa štátny požiarny dozor a koordinácia kontrolnej činnosti v zmysle §24 zákona o prevencii ZPH vykonáva koordinovaným spôsobom príslušnými orgánmi, ktoré navzájom spolupracujú a vymieňajú si skúsenosti a poznatky, ktoré získali pri výkone štátneho dozoru a v rámci koordinovaných kontrol.

Posledná koordinovaná kontrola v podniku OKTAN,a.s. v súlade s ustanoveniami §24 ods.2 Zákona 128/2015 Z.z. o prevencii ZPH sa uskutočnila dňa 24.9.2019. Informácie o výsledkoch poslednej koordinovanej kontroly v podniku OKTAN, a.s. sú dostupné u osoby, ktorá poskytuje túto informáciu.

 

Podrobnejšie informácie v zmysle odseku 1) písm. h) prílohy č. 2 Zákona je možné získať na Informačnom systéme prevencie závažných priemyselných havárií na stránke :

http://charon.sazp.sk/SevesoPublic/PodnikDetail.aspx?Id_podnik=222

Bližšie informácie o podniku OKTAN, a.s. sú dostupné na jeho web – stránke :

www.oktan.sk/kezmarok

Meno a funkciu osoby, ktorá informáciu poskytuje :

 

Ing. Ondrej Mačičák
vedúci odbytu, daňový sklad

Mobil: +421-0-904-200-100
Tel.: +421-52-7164-406
e-mail: omacicak@oktan.sk